Càit a bheil foghlam tro mheadhan na gàidhlig air a thabhann anns na h-eileanan an iar

Leòdhas

Flowers

Cròileagan

Sgoil a' Bhac
Sgoil Bhearnaraigh
Sgoil Bhreascleit
Sgoil Lacasdail
Sgoil Lionail
Sgoil an Rubha
Sgoil an Taobh Siar
Sgoil nan Loch
Sgoil Sgìre Shiaboist
Bun Sgoil Steòrnabhaigh
Sgoil Thunga
Sgoil Uig

Bun-sgoil

Sgoil a' Bhac
Sgoil Bhearnaraigh
Sgoil Bhreascleit
Sgoil Lacasdail
Sgoil Lionail
Sgoil na Pairce
Sgoil an Rubha
Sgoil an Taobh Siar
Sgoil nan Loch
Sgoil Sgìre Shiaboist
Bun Sgoil Steòrnabhaigh
Sgoil Thunga
Sgoil Uig

Àrd-sgoil

Sgoil MhicNeacail

Na Hearadh

Flowers

Cròileagan

Sgoil an t-Oib
Sgoil an Tairbeirt

Bun-sgoil

Sgoil an t-Oib
Sgoil an Tairbeirt

Àrd-sgoil

Sgoil an Tairbeirt

Uibhist a Tuath

Flowers

Cròileagan

Bun-sgoil

Sgoil Uibhist a Tuath

Àrd-sgoil

Beinn na Foghla

Flowers

Cròileagan

Sgoile Bhaile a' Mhanaich

Bun-sgoil

Sgoile Bhaile a' Mhanaich

Àrd-sgoil

Sgoil Lionacleit

Uibhist a Deas

Flowers

Cròileagan

Sgoil Dhalabroig
Sgoil an Iochdair

Bun-sgoil

Sgoil Dhalabroig
Sgoil an Iochdair

Àrd-sgoil

Eilean Bharraigh

Flowers

Cròileagan

Sgoil Bàgh a' Chaisteil

Bun-sgoil

Sgoil Bàgh a' Chaisteil
Sgoil Eòlaigearraidh

Àrd-sgoil

Sgoil Bàgh a' Chaisteil