Fiosrachadh agus goireasan airson Foghlam Meadhanach Gàidhlig anns na h-Eileanan an Iar bho Chomhairle nan Eilean Siar.
SNCB
Flowers
Flowers

Goireasan dhut

Cuir post-d thugainn airson goireasan.

Pròiseactan Measail

Thoir sùil air cuid den obair eile againn

e-Ceilidh

Thoir sùil air cuid de na e-Ceilidhean

Deasbad

Thoir sùil air seann dheasbadan

Ceol Gaidhlig

Seinn le Fionnlagh Mac a’ Ghobhainn

Dileab

Coimhead air na cuirmean a-rithist

Ar Sgoiltean

Coimhead dhà de na sgoiltean againn a ’bruidhinn mu fhoghlam Gàidhlig

Sgoil Thunga

Bun Sgoil Steornabhagh